Спелеология

Спелеологията е наука, която проучва пещери, понори, ями, както и други подземни кухини в карстовите терени. Тя изследва техния произход, развитие, микроклимат, форма, органичен свят, води и използване от човека.